Verksamhetspolicy

Företagsledningen för MERX SVENSKA AB har definierat och dokumenterat företagets verksamhetspolicy, mål och åtagande beträffande kvalitet och miljö. VD ansvarar för att policyn förstås, tillämpas och upprätthålls.

Följande är MERX SVENSKA AB:s verksamhetspolicy:


Vi skall - med hjälp av kunnig och motiverad personal, engagerade och kvalitativa samarbetspartners samt en sund & långsiktig ledning - leverera produkter som tillfredsställer kundens, och våra interna, krav och förväntningar på våra produkter och tjänster.

Vi skall genom ständiga förbättringar av vårt ledningssystem uppnå, för oss, en optimal effektivitet och kundtillfredsställelse samt förebygga utsläpp av föroreningar och minska vår påverkan på miljön.

Vi skall följa och försöka överträffa lagkrav och minimera vårt användande av energi, vatten och kemikalier samt undvika spill.

Vi skall vara noga vid val av leverantörer, samt ge leverantörerna rätt förutsättningar för att leverera felfritt.

Vi skall involvera och fortlöpande utbilda alla våra anställda i såväl kvalitets- och miljöfrågor samt vara lyhörda för eventuella behov av vidareutbildningar. På så sätt säkerställer vi rätt kompetens på rätt plats i verksamheten.

Vi skall sträva efter att tänka i flöden istället för enskilda arbetsområden, och på ett effektivt sätt fånga upp avvikelser eller reklamationer så att vi kan korrigera dessa och förebygga så att avvikelserna inte upprepas.

Hela vår organisation består av ett nollfelstänkande.